In: Dokumenty0

Projekt přeměny

Jednatelé níže uvedené obchodní společnosti CYCLUS RESORT s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách zpracovali projekt přeměny formou odštěpení dále uvedeného dne, měsíce a roku

—————————————————————————————————————–

CYCLUS RESORT s.r.o.

—————————————————————————————————————–

Opravený projekt rozdělení odštěpením

Dále jen „Projekt rozdělení“ nebo jen „projekt

dle ust. § 15, § 250, §280 a násl. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“)

který dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřela zúčastněná obchodní společnost

CYCLUS RESORT s.r.o.

se sídlem Náchodská 637/107, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČ: 05362725

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 262490

OBSAH:

1. Preambule projektu

2. Východiska záměru rozdělení odštěpením sloučením

2.1 Popis přeměny

2.2 Předpoklady provedení rozdělení odštěpením sloučením

2.3 Popis stávajícího stavu (k datu sestavení Projektu rozdělení)

2.4 Cílový stav

3. Náležitosti projektu

3.1 Identifikace zúčastněných společností

3.2 Informace o vkladech a obchodních podílech před zápisem rozdělení sloučením

3.3 Informace o výměnném poměru podílu a změně výši vkladu a obchodního podílu

3.4 Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením

3.5 Práva poskytovaná majitelům dluhopisů

3.6 Den, od kterého vzniká právo společníkům na podíl ze zisku z vyměněných nebo nových podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva

3.7 Zvláštní výhody

3.8 Určení, kteří zaměstnanci rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci nástupnické společnosti

3.9 Popis odštěpovaných částí

3.10 Struktura majetku a závazků přecházejících na nástupnickou společnost

3.11 Změny společenské smlouvy Rozdělované společnosti po rozdělení odštěpením sloučením

3.12 Znění zakladatelské listiny Nástupnické společnosti

4. Projev vůle

5. Závěrečná ustanovení 2

1. PREAMBULE PROJEKTU

Jednatelé níže uvedené obchodní společnosti CYCLUS RESORT s.r.o. v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách zpracovali projekt přeměny formou odštěpení dále uvedeného dne, měsíce a roku

CYCLUS RESORT s.r.o.

IČ: 05362725

se sídlem: Náchodská 637/107, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 262490.

( dále jen „CYCLUS RESORT“ nebo „Rozdělovaná společnost“),

a odštěpením vzniklá nástupnická společnost

REZIDENCE LUČNÍ s. r.o.

se sídlem: Náchodská 637/107, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

( dále jen „REZIDENCE LUČNÍ“ nebo „Nástupnická společnost“).

Společnosti CYCLUS RESORT s. r.o. a REZIDENCE LUČNÍ s. r.o. dále také jako „Zúčastněné společnosti“, zpracovaly v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména § 15, § 250, § 280 a násl. Zákona o přeměnách tento Projekt rozdělení.

3. VÝCHODISKA ZÁMĚRU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM

3.1 Popis přeměny

Při zamýšlené přeměně společností dojde k rozdělení obchodní společnosti CYCLUS RESORT s.r.o. (jako společnosti rozdělované) odštěpením, odštěpovaných částí jmění do společnosti REZIDENCE LUČNÍ s. r.o. – dále též jen „odštěpení “ nebo též „přeměna“.

Ve smyslu ustanovení § 244 odst. 2 Zákona o přeměnách v návaznosti na další ustanovení tohoto předpisu se rozdělovaná společnost CYCLUS RESORT s.r.o. neruší ani nezaniká, ale vyčleněné části jejího Jmění (tedy určená aktiva a pasiva definovaná v čl. 4.10 tohoto projektu popsané jmění „projekt Harrachov“) přechází na nově vzniklou společnost REZIDENCE LUČNÍ s. r.o.

3.2 Předpoklady provedení rozdělení odštěpením

Rozhodnutím valné hromady obchodní společnosti CYCLUS RESORT s.r.o. konané dne 29.12. 2017 byl schválen záměr rozdělení obchodní společnosti CYCLUS RESORT s.r.o. odštěpením, odštěpovaných částí jmění CYCLUS RESORT s.r.o. se společností REZIDENCE LUČNÍ s. r.o. (jako společností nástupnickou). Stanoveným rozhodným dnem odštěpení je dle ustanovení § 250 odst. 1 písm. d) a násl. Zákona o přeměnách, je den 1. 1. 2018.

Společníci zúčastněné společnosti vyjádřili souhlas s nevypracováním a nevyžadováním Zprávy o přeměně dle ustanovení § 24 a násl. Zákona o přeměnách a Znalecké zprávy o přeměně dle ustanovení § 284 odst. 1 a násl. Zákona o přeměnách a současně se vzdali práva na zaslání veškerých písemností uvedených v § 285 Zákona o přeměnách.

Přeměna obchodních společností CYCLUS RESORT s.r.o. a REZIDENCE LUČNÍ s. r.o. nepodléhá souhlasu žádného státního orgánu podle zvláštního právního předpisu.

Přeměna zúčastněných společností CYCLUS RESORT s.r.o. a REZIDENCE LUČNÍ s. r.o. nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 3

3.3 Popis stávajícího stavu (k datu sestavení Projektu rozdělení):

V současné době existuje samostatná obchodní společnost, a to:

CYCLUS RESORT s.r.o.

se sídlem Náchodská 637/107, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČ: 05362725

Základní kapitál 50 000,- Kč, plně splacen

Společníci:

– Ing. Ivan Mikeš, nar. 16.06.1967, bytem U Ručiček 306, 252 81 Petrov

vklad: 50 000,- Kč, splaceno 100 %, podíl 61/61 (100 %).

Druh podílů: základní. Kmenové listy nevydány.

3.4 Cílový stav (tedy stav po zápisu odštěpení sloučením do obchodního rejstříku)

V cílovém řešení přeměny společností budou existovat 2 samostatné právní subjekty:

CYCLUS RESORT s.r.o. a REZIDENCE LUČNÍ s. r.o.

U rozdělované společnosti CYCLUS RESORT s.r.o. dojde při přeměně ke změně výše základního kapitálu, nově bude výše základního kapitálu 30 000,- Kč.

Ze jmění obchodní společnosti CYCLUS RESORT s.r.o. je při přeměně část odštěpena a tato část přechází na nástupnickou společnost REZIDENCE LUČNÍ s. r.o. se sídlem U Ručiček 306, 252 81 Petrov.

Počet společníků CYCLUS RESORT s.r.o., se po přeměně nezmění, jejich výše vkladů a podílu na základním kapitálu se změní a bude pak následující:

CYCLUS RESORT s.r.o.,

– Ing. Ivan Mikeš, nar. 16.06.1967, bytem U Ručiček 306, 252 81 Petrov

vklad: 30 000,- Kč, splaceno 100 %, podíl 61/61 (100 %).

Druh podílů: základní. Kmenové listy nevydány.

Nově vzniklá společnost REZIDENCE LUČNÍ s. r.o. bude mít níže uvedeného společníka s touto výší vkladů a podílem na základním kapitálu:

REZIDENCE LUČNÍ s. r.o.

Základní kapitál 20 000,- Kč, plně splacen

Společníci:

Ing. Ivan Mikeš, nar. 16.06.1967, bytem U Ručiček 306, 252 81 Petrov

vklad: 20 000,- Kč, splaceno 100 %, podíl 100 %.

Druh podílů: základní. Kmenové listy nevydány.

4. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU

4.1 Identifikace zúčastněných společností

CYCLUS RESORT s.r.o

se sídlem Náchodská 637/107, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČ: 05362725

právní forma: společnost s ručením omezeným

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 262490

(společnost rozdělovaná) 4

REZIDENCE LUČNÍ spol. s r.o.

se sídlem U Ručiček 306, 252 81 Petrov

právní forma: společnost s ručením omezeným

(společnost nástupnická – nově vznikající)

4.2 Informace o vkladech a obchodních podílech před zápisem rozdělení

CYCLUS RESORT s.r.o.

Základní kapitál 50 000,- Kč, plně splacen

Společníci:

– Ing. Ivan Mikeš, nar. 16.06.1967, bytem U Ručiček 306, 252 81 Petrov

vklad: 50 000,- Kč, splaceno 100 %, podíl 61/61 (100 %).

Druh podílů: základní. Kmenové listy nevydány.

4.3 Informace o výměnném poměru podílů a změně výše vkladu a obchodního podílu

Na základě tohoto Projektu a v souladu s výslovnou vůlí společníků Rozdělované i Nástupnické společnosti nedojde ke změně v osobách společníků Nástupnické společnosti a s ohledem na to dojde pouze ke změně výše podílů společníků Rozdělované společnosti, které po odštěpení Nástupnické společnosti budou následující:

CYCLUS RESORT s.r.o.

Základní kapitál 50 000,- Kč, plně splacen

Společníci:

– Ing. Ivan Mikeš, nar. 16.06.1967, bytem U Ručiček 306, 252 81 Petrov

vklad: 50 000,- Kč, splaceno 100 %, podíl 61/61 (100 %).

Druh podílů: základní. Kmenové listy nevydány.

Podíly společníka Rozdělované společnosti nepodléhají výměně ani jeho účast na Rozdělované společnosti nezaniká.

Proces odštěpení má též vliv na výši základního kapitálu a vkladů dosavadních společníků Nástupnické společnosti. Výše obchodních podílů se stanoví následovně:

REZIDENCE LUČNÍ s. r.o.

se sídlem U Ručiček 306, 252 81 Petrov

Základní kapitál 20 000,- Kč, plně splacen

Společníci:

Ing. Ivan Mikeš, nar. 16.06.1967, bytem U Ručiček 306, 252 81 Petrov

vklad: 20 000,- Kč, splaceno 100 %, podíl 100 %.

Druh podílů: základní. Kmenové listy nevydány.

Podíly společníků nástupnické společnosti nepodléhají výměně.

S ohledem na výše popsané změny, kdy v Rozdělované společnosti nedojde ke změně společníka a pouze se sníží výše jeho podílů o stejnou částku, o kterou se u Nástupnické společnosti navýší takto nově vzniklého podílu totožného společníka, nikomu nenáleží doplatek.

4.4. Rozhodný den rozdělení odštěpením

Strany projektu rozdělení stanovily rozhodný den odštěpením, tzn. den, od něhož se jednání Rozdělované společnosti týkající se odštěpovaných částí jmění považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, na 1. 1. 2018. 5

4.5 Práva poskytovaná majitelům dluhopisů

Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala a ani v souvislosti s touto přeměnou nebude vydávat dluhopisy, neobsahuje tento projekt určení, jaká práva jsou majitelům dluhopisů poskytována či jaká opatření jsou v jejich prospěch navrhována.

4.6 Den, od kterého vzniká právo společníkům na podíl ze zisku z vyměněných nebo nových podílů, jakož i zvláštní podmínky týkající se tohoto práva

S ohledem na skutečnost, že v rámci této přeměny nedochází ke změnám v osobách společníků Rozdělované společnosti, nemění se ničeho na jejich právu na podíl na zisku v Rozdělované společnosti a společníci Rozdělované společnosti se tak i nadále budou podílet na veškerých ziscích Rozdělované společnosti, tj. i na zisku dosaženého v minulých letech.

Právo na podíl na zisku v důsledku odštěpení sloučením v Nástupnické společnosti vzniká společníkům Nástupnické společnosti ode dne zápisu odštěpení do obchodního rejstříku.

Další podmínky týkající se práva na podíl na zisku nejsou tímto Projektem rozdělení stanoveny.

Bližší pravidla pro rozdělení zisku v Nástupnické společnosti a Rozdělované společnosti jsou

stanovena v zakladatelských dokumentech společností a v Občanském zákoníku a v Zákonu

o obchodních korporacích.

4.7 Zvláštní výhody

Zúčastněné společnosti svým jednatelům neposkytují žádné zvláštní výhody.

Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že nemají zřízenu dozorčí radu.

4.8 Určení, kteří zaměstnanci rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci nástupnické společnosti

Na Nástupnickou společnost nepřechází žádný ze zaměstnanců Rozdělované společnosti ani žádná práva a závazky vyplývající z pracovně-právních vztahů.

4.9 Popis odštěpovaných částí

REZIDENCE LUČNÍ s. r.o., se v rámci předmětu podnikání zaměřil především na rezidenční development, a to v lokalitě Jirny. Nemovitosti, na nichž se tento projekt realizuje, jsou však ve výlučném vlastnictví CYCLUS RESORT s.r.o., který k dosavadnímu rozsahu svého předmětu podnikání chce svoji hlavní aktivitu směřovat na jiné projekty a aktivity a proto zejména za účelem hospodárnosti a zvýšení efektivity se z CYCLUS RESORT s.r.o. odštěpuje níže uvedený „projekt Rezidence Luční I.- etapa“ podrobně popsaný v bodě 4.10 tohoto Projektu.

4.10 Struktura majetku a závazků přecházejících na nástupnickou společnost

Identifikace majetku a závazků, které jsou odštěpeny z Rozdělované společnosti a přechází na Nástupnickou společnost, je uvedena níže v tomto ustanovení Projektu a vychází z posledních řádných účetních závěrek Zúčastněných společností vyhotovených ke dni 31. 12. 2017 a dále bude uvedena v zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti zpracované k rozhodnému dni odštěpení sloučením – tedy k 01. 01. 2018 a zahajovací rozvaze Nástupnické společnosti 6

zpracované k rozhodnému dni odštěpení sloučením – tedy k 01. 01. 2018. Konečné zůstatky odštěpovaných částí vč. sestav z hlediska účetnictví ke dni předcházejícímu rozhodný den, tj. ke dni 31. 12. 2017 budou nedílnou součástí zpracovaných zahajovacích rozvah jak Rozdělované tak i Nástupnické společnosti.

Dle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách nebyly sestaveny mezitímní účetní závěrky Zúčastněných společností, protože všichni společníci a členové osob zúčastněných na přeměně udělili souhlas s jejich nevypracováním, resp. projekt byl zpracován v 6 měsíční zákonné lhůtě (§ 11 odst. 2 Zákona o přeměnách).

Vymezení jmění přecházejícího na Nástupnickou společnost.

Jmění, které má přejít v rámci připravovaného odštěpení, tvoří konkrétně následující nemovité věci a nehmotná aktiva:

Pozemky:

Parc.č. Výměra ( m2) Druh pozemku

pozemek p.č. 1584/10 797 orná půda

pozemek p.č. 1584/11 728 orná půda

pozemek p.č. 1584/12 749 orná půda

Výměra celkem 2 274 ( m2)

které jsou zapsané na LV č. 1997 a vedeny v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha –východ, a byly z tohoto pozemku odděleny na základě geometrického plánu č. 2001-64/2017 vyhotovenému Sdružením G +M Jiří Bruna a Marek Budňák dne 19.12.2017 a součásti těchto pozemků, betonového oplocení jejich jihozápadní strany, které bylo zhotoveno společností Benoni s.r.o..

Další: poměrná část práv a povinností dle územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Úvaly, stavební úřad dne 10.8 2017 pod č.j. MEUV 10442/2017/STU a závazek dle smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 30.3. 2017 mezi společností a jejím jediným společníkem.

Na výše uvedených pozemcích je připravována výstavba „Projektu REZIDENCE Luční I.etapa.

Též je na Nástupnickou společnost REZIDENCE LUČNÍ s.r.o. převáděna poměrná část práv a povinnosti dle : Plánovací smlouvy ze dne .12.7.2017 uzavřená mezi rozdělovanou společností a Obcí Jirny (dále jen „Jmění“).

Ocenění jmění přecházející na nástupnickou společnost

Jmění rozdělované společnosti ocenil v souladu s § 28 písm. a) ve spojení s § 253 odst. 2 a § 254 zákona o přeměnách ke dni zpracování poslední řádné účetní závěrky sestavované rozdělovanou společností před vyhotovením projektu rozdělení, tj. ke dni 31.12.2017, znalec jmenovaný za tímto účelem usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10.01.2018, vydaným pod č.j. 2Nc 4871/2017 – 8, a to znalecký ústav SINCONSULT s.r.o., IČ: 25663798, se sídlem na adrese Praha 10 – Petrovice, Hertzova 364, PSČ: 109 00 (dále jen „znalec“) znaleckým posudkem č. 2505-38/2018..ze dne 7.3. 2018, kterým byla hodnota odštěpované části jmění rozdělované společnosti stanovena na částku 5 233 000,- Kč ( slovy: pět milionů dvě stě třicet tři tisíc korun českých).

Cizí kapitál, jenž není závazkem, nepřechází na Nástupnickou společnost 7

Na Nástupnickou společnost přejdou veškerá práva, výnosy, přírůstky a úbytky majetku a závazků týkající se Jmění, a to včetně případných výnosů ze zpeněžení majetku (či části Jmění) či jeho přírůstků zaznamenané od poslední řádné účetní závěrky tj. 31. 12. 2017 do Rozhodného dne tj. do 1. 1. 2018. Tato společnost nese rovněž veškeré úbytky části Jmění určené k přechodu na ní. Odštěpující se částky ke dni předcházejícímu Rozhodný den budou identifikovány ve zpracovaných zahajovacích rozvahách Zúčastněných společností.

Při rozdělení odštěpením jsou na Nástupnickou společnost převedena i veškerá práva a povinnosti ze smluv uzavřených v rámci uskutečňování podnikatelské činnosti odštěpované části, a to včetně celého rozsahu z nich vyplývajících zakázek a včetně všech záruk a pozastávek, které jsou jejich součástí nebo z nich vyplývají resp. odštěpovaná část byla právně a fakticky užívána Nástupnickou společností.

4.11 Změny společenské smlouvy Rozdělované společnosti po rozdělení odštěpením

Při procesu rozdělení odštěpením sloučením nedojde u společenské smlouvy Rozdělované

společnosti ke změnám, vyjma změny výše základního kapitálu, který bude snížen na částku 30 000,- Kč.

4.12 Znění zakladatelské listiny Nástupnické společnosti po rozdělení odštěpením

Úplné znění zakladatelské listiny Nástupnické společnosti po rozdělení odštěpením je následující:

ZAKLADATELSKÁ LISTINA společnosti s ručením omezeným

1. Obchodní firma REZIDENCE LUČNÍ, s. r.o.

2. Obchodní firma společnosti zní: REZIDENCE LUČNÍ, s. r.o.

3. Sídlo: U Ručiček 306, 252 81 Petrov

4. Předmět podnikání (činnosti)

4.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

5. Základní kapitál společnosti ——————————————————————–

5.1. Základní kapitál společnosti je 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých)

6. Společníci, jejich podíly a vklady do základního kapitálu

6.1 Ing. Ivan Mikeš, nar. 16.06.1967, bytem U Ručiček 306, 252 81 Petrov

vklad: 20 000,- Kč, splaceno 100 %, podíl (100 %). 8

7. Příplatky ———————————————————————————————–

7.1. Společnost nemůže usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout peněžitý příplatek (příplatkovou povinnost). ———————————–

7.2. Společník však může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout dobrovolný příplatek a to i nepeněžitý. ————————————————————————-

8. Podíl —————————————————————————————————–

8.1. Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. —————————————————————————————–

8.2. Společnost má jeden druh podílu, a to podíl základní, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. ————————————————————————

8.3. Podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. —————————————————————————-

8.4. Společník může mít více podílů. ——————————————————————-

8.5. Podíl je možné převést na jinou osobu nebo jiného společníka, nebo jej zastavit ve prospěch jiné osoby nebo jiného společníka se souhlasem valné hromady. ————-

8.6. Má-li společnost jediného společníka, je podíl převoditelný nebo zastavitelný bez omezení. ————————————————————————————————-

8.7. Podíl se dědí. ——————————————————————————————-

9. Podíl na zisku —————————————————————————————–

9.1. Podíl na zisku lze na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit i mezi jiné osoby, než společníky. —————————————————————————————–

10. Valná hromada ————————————————————————————–

10.1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. —————————-

10.2. Pokud má společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento společník. —————————————————————————————-

10.3. Do působnosti valné hromady patří také: ——————————————————-

10.3.1. Rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy. ———————————–

10.3.2. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. ——————————————-

10.3.3. Volba a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. —————

10.3.4. Udílení a odvolávání prokury. ————————————————————-

10.3.5. Schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. ————————————-

10.3.6. Udílení zásad a pokynů mimo obchodní vedení jednatelům, valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. ————————————————————————————- 9

11. Jednatel ————————————————————————————————

11.1. Společnost má jediného jednatele —————————————————————-

11.2. Jednatel je jmenován a odvoláván rozhodnutím valné hromady. ————————–

11.3. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. ————————————————-

11.4. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. ————————————————–

11.5. Jednateli náleží veškerá působnost, kterou zakladatelská listina nebo zákon nesvěřila jinému orgánu. —————————————————————————-

11.6. Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskou listinou. ———————————–

11.7. Činnosti uvedené v § 199 odst. 1 zákona o obchodních korporacích může jednatel vykonávat jen s písemným souhlasem všech společníků. Ustanovení § 199 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. ———————————————-

12. Jednání za společnost ——————————————————————————

12.1. Za společnost jedná samostatně jednatel. ——————————————————-

13. Vkladová povinnost ——————————————————————————–

Ing. Ivan Mikeš, nar. 16.06.1967, bytem U Ručiček 306, 252 81 Petrov

se zavazuje vkladovou povinnost splnit v rámci projektu rozdělení společnosti CYCLUS s.r.o. a to nepeněžitým vkladem v celkové výši 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých), před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

14. První jednatel —————————————————————————————-

14.1. Ing. Ivan Mikeš nar. 16.06. 1967, bytem U Ručiček 306, Petrov 252 81 ——————-

15. Společné ustanovení pro články 12 až 154 ————————————————-

15.1. Články 12 až 154 zakladatelské listiny se po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze zakladatelské listiny vypouští. —————————————

5. PROJEV VŮLE

Rozdělovaná společnost tímto projevuje vůli rozdělit se odštěpením sloučením s tím, že vyčleněná část Jmění Rozdělované společnosti přejde na Nástupnickou společnost.

Nástupnická společnost tímto projevuje vůli převzít vyčleněnou část Jmění Rozdělované společnosti, jež na ni přejde formou odštěpení na základě tohoto Projektu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Rozdělovaná společnost CYCLUS RESORT s.r.o. nezaniká, pouze část jejího jmění přechází na Nástupnickou společnost REZIDENCE LUČNÍ s.r.o., a to ke dni nabytí právní moci zápisu odštěpení do obchodního rejstříku. 10

Společník Zúčastněných společností se může v sídle rozdělované společnosti seznámit s dokumenty souvisejícími s odštěpením, a to v zákonné lhůtě dvou týdnů přede dnem rozhodnutí valné hromady společnosti CYCLUS RESORT s.r.o., která má rozhodnout o schválení rozdělení.

Takto bude společníkovi zpřístupněn:

a) Projekt rozdělení odštěpení

Projekt rozdělení odštěpením je vypracovaný Rozdělovanou společností dle příslušných ustanovení Zákona o přeměnách. Další práva a povinnosti se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem o přeměnách.

V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 zákona o přeměnách právní účinky rozdělení nastávají dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku. Tímto dnem část jmění Rozdělované společnosti přechází na Nástupnickou společnosti dle tohoto projektu rozdělení.

Jediný společník souhlasí s tím, aby statutární orgán Rozdělované společnosti nezpracovával podrobnou písemnou zprávu o přeměně ve smyslu § 27 písm. d) ve spojení s § 24 zákona o přeměnách.

Jediný společník souhlasí s tím, aby nebyla sestavována mezitímní účetní závěrka ve smyslu § 11a odst. 2 ve spojení s § 11 odst. 2 zákona o přeměnách.

Jediný společník nežádá o to, aby Rozdělovaná společnost podala návrh na jmenování znalce pro rozdělení a předložila mu k přezkoumání projekt rozdělení ve smyslu § 297 zákona o přeměnách.

Práva a povinnosti Rozdělované společnosti tímto projektem neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona o přeměnách.

Tento projekt rozdělení se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž jeden je určen pro Rozdělovanou společnost, jeden pro potřeby Nástupnické společnosti, jeden pro potřeby založení do sbírky listin Rozdělované společnosti a jeden pro potřeby notářského zápisu o rozhodnutí o přeměně.

V Praze dne 19. března 2018

…………………………………………………………………………………..

Společnost CYCLUS RESORT s.r.o.

zastoupená jednatelem,

Ing. Ivanem Mikešem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *